Breaking News
കോട്ടയം വഴിയുള്ള പല ട്രയിനുകളും നാളെ മുതല്‍ ആലപ്പുഴ വഴി; ഒട്ടേറെ ട്രയിനുകള്‍ റദ്ദ് ചേയ്തു... പത്തനംതിട്ട ഇലവുങ്കലിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് 25 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്... പിറവം കേസില്‍ നിന്നും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ പിന്മാറി... രാജസ്ഥാനില്‍ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കും... മിസോറാമില്‍ മിസോ നാഷണല്‍ ഫ്രണ്ട് അധികാരത്തിലേക്ക്... എൻ.എസ്. വിശ്വനാഥൻ റിസർവ് ബാങ്ക് താൽകാലിക ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റേക്കും... ഛത്തീസ്ഗഢിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേക്ക്... എസ്ബിഐ വായ്പ പലിശ നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു... സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചില്‍ അക്രമം; ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ഹര്‍‍ത്താല്‍...

13 December, 2015 07:06:02 AM


ബേക്കൽ കോട്ട : ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം
tIcf¯nse hSt¡ Aä-¯pÅ PnÃ-bmWv ImkÀtKmUv. tIm"-I-fp-sSbpw \Zn-I-fp-sSbpw Ip¶p-I-fp-sSbpw _o¨p-I-fp-sSbpw am{X-aà ssZh-§-fp-sSIqSn \mSm-Wn-sX¶mWv ]dbm-d-­v. tIc-f-¯nse Gähpw hepXpw \¶mbn kwc-£n-¡-s¸-Sp-¶-Xp-amb Ncn{X kvamc-I-sa¶ \ne-bn t_¡Â tIm"-bpsS km¶n²yw ImkÀtKm-Uns\ {it²-b-am-¡p-¶p. tIm"bv¡p kao]w Bgw Ipdª IS-ensâ Xoc-¯pÅ _o¨v t_¡Â t^mÀ"v _o¨v F¶m-W-dn-b-s¸-Sp-¶-Xv. Cu {]tZ-i-¯nsâ hnI-k-\-¯n-\mbn t_¡Â dntkmÀ"vkv Uh-e-]vsaâv tImÀ¸-td-j-s\-bmWv kÀ¡mÀ Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-"p-Å-Xv.

_o¨v kuµ-cyh¡-c-W-¯nsâ `mKambn henb 2 sX¿-§-fpsS sN¦Â {]Xn-a-IÄ Øm]n-¨n-cn-¡p-¶p. kao-]¯v Hcp `n¯n-bn \ne-¼q-cn \n¶pÅ Iem-Im-c-·mÀ ]c-¼-cm-KX coXn-bn-epÅ NphÀ Nn{X-§Ä hc-¨n-"pWvS-­v. sN¦Ãv sImWvSv \nÀ½n¨ Hcp tdm¡v KmÀU³ ]mÀ¡nwKv kao-]-¯mbn kÖo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. kmaqly h\-h-XvI-cW ]²-Xn-bpsS `mK-ambn _o¨n \"p ]nSn-¸n-¨n-"pÅ hr£-§Ä kZm XW \ÂIp-¶p.

IS¯o-c-¯nsâ kuµcyw Bkz-Zn-¡m³ ]än-b-hn[w \S-¸mX Hcp-¡n-bn-cn-¡p-¶p. ChnsS \n¶v t_¡Â tIm"bpw ImWmw. t_¡Â dntkmÀSvkv Uh-e-]vsaâv Iu¬kn 7000 NXp-c{i aoäÀ Øew hml\ ]mÀ¡n-§n-\mbn X¿m-dm-¡n-bn-"p-­v.

sshIp-t¶-c-§-fn _o¨n Ae-¦mc Zo]-§Ä sXfn-bpw. CXp-aqew AkvX-ab tijhpw k©m-cn-IÄ¡v ZoÀL t\cw _o¨n sNe-h-gn-¡m³ km[n-¡p-¶p. IS¡m-tä¡m³ Gdp-am-S-§Ä t]mepÅ kuI-cy-§-fp-­v. CXn-\mbn Xt±-io-b-ambn e`y-amb \nÀ½mW kma-{Kn-IÄ D]-tbm-Kn-¨n-cn-¡p-¶p. 14 hb-Ên Xmsg {]mb-apÅ Ip"n-IÄ¡mbn at\m-l-c-amb NnÂ{U³kv ]mÀ¡papWvS-­v.

kwØm\ kÀ¡mÀ t_¡Â dntkmÀSvkv Uh-e-]vsaâv tImÀ¸-td-js\ ChnSw ]cn-ØnXn kulrZ Sqdnkw tI{µ-am¡n amäm³ Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. 19 G¡À Øe¯v 2.5 tImSn cq] sNe-h-gn-¨mWv _o¨v hnI-kn-¸n-s¨-Sp-¯-Xv.

bm{Xm-ku-Icyw : kao] sdbnÂth tÌj³ : ImkÀtKmUv (16 In.ao.), kao] hnam-\-¯m-hf§Ä --þ awK-em-]p-cw (ImkÀtKmUv \n¶v 50 In.-ao.),  Icn-¸q-cv, tImgn-t¡mSv (ImkÀtKmUv \n¶v 200 In.ao.).) Share this News Now:
  • Google+
Like(s): 547