Breaking News
കോട്ടയം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞും... ഏറ്റുമാനൂര്‍ ഗവ. മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളില്‍ ഒഴിവുകള്‍... മാ​വേ​ലി​ക്ക​രയില്‍ ടി​പ്പ​ർ സ്കൂ​ട്ട​റി​ലി​ടി​ച്ച് വീ​ട്ട​മ്മ മ​രി​ച്ചു... തെള്ളകത്ത് ബസിന് പിന്നില്‍ മിനി ലോറി ഇടിച്ച് 8 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്... രാജ്യത്തെ എല്ലാ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും കയര്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ എത്തിക്കും... ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ യു​വാ​വി​നെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്തെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്... പി.വി. അ​ൻ​വ​ര്‍ എം.എല്‍.എയുടെ വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കി​ന് സ്റ്റോ​പ്പ് മെ​മ്മോ... പേ​പ്പാ​റ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ക​ര​മ​ന​യാ​റി​ന്‍റെ തീ​ര​ത്ത് ജാ​ഗ്ര​താ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്...

13 December, 2015 07:17:13 AM


കോവളം ബീച്ച് : സഞ്ചാരികളുടെ സ്വപ്ന തീരംA´mcmjv{S {]i-kvX-amb Hcp _o¨m-WnXv. sXm"-Sp-¯mbn aq¶p _o¨p-IÄ Chn-sS-bpWvSv. 1930 apX bqtdm]y³am-cpsS {]nb-s¸" Hgn-hp-Ime tI{µ-amWv tImh-fw. IS¯oc-¯v ]md-s¡-"p-IÄ \nd-ªn-cn-¡p-¶-Xn-\m Ah-bv¡n-S-bn at\m-l-c-amb DÄ¡-S t]mse cq]m-´-c-s¸-"n-cn-¡p-¶p. AXn-\m kv\m\-¯n\v ]änb hn[w IS Cu `mK¯v im´-am-bn-cn-¡pw.

hnt\m-Zhpw DÃm-khpw ]I-cp¶ Ht"sd LS-I-§Ä tImh-f¯v H¯p-tN-cp-¶p. kqcy-kv\m-\w, \o´Â, BbpÀthZ akm-PnwKvv, Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ, I"-a-c-¯n-epÅ k©m-cw XpS§n-b-h-bvs¡-Ãm-apÅ kuI-cyw Chn-sS-bpWvSv. D¨tbmsS-bmWv tImhfw _o¨v DW-cp-¶-Xv. cm{Xn-tbmfw _o¨v kPo-h-am-bn-cn-¡pw.

Ipdª hmS-I-bv¡pÅ tImt"-Pp-IÄ, BbpÀthZ dntkmÀ"p-IÄ, tjm¸nwKv tI{µ-§Ä, I¬sh³j³ kuIcy-§Ä, \o´Â Ipf-§Ä, tbmK ]cn-io-e\ tI{µ-§Ä XpS-§nb kuI-cy-§Ä _o¨n-t\m-S-\p-_-Ôn¨v Hcp-¡n-bn-cn-¡p-¶p. tIc-f-¯nsâ Xe-Øm-\-amb Xncp-h-\-´-]p-c¯p \n¶v 16 In.ao AI-se-bmWv Cu kz]v\-Xo-cw. Hcp cm{Xn ChnsS Xma-kn¨v tImh-f-¯nsâ `wKn \pI-cmw.

Xncp-h-\-´-]pcw \K-c-¯n\pw ]cn-k-c-¯p-ambn k©m-cn-Isf BIÀjn-¡p¶ Ht"sd tI{µ-§Ä thsd-bp-apWvS-­v. t\¸n-bÀ ayqkn-bw, {ioNn{X BÀSvkv Kyme-dn, ]Zva-\m`kzman t£{Xw, s]m³apSn F¶nh CXn NneXp am{Xw. kwØm\ kÀ¡mÀ DS-a-Ø-X-bn-epÅ Fkv.-Fw.-F-kv.-Fw. C³Ìn-äyq-"n \n¶v tIcf X\n-a-bpÅ IuXpI hkvXp-¡Ä hm§m\pw Ign-bpw.

sk]väw_À apX amÀ¨v hscbmWv kµÀi-\-¯n\v DNn-X-amb kabw. Xncp-h-\-´-]p-c¯p \n¶v 16 In.-ao. AI-se-bmWv tImhfw _o¨v.

bm{Xm ku-Icyw : kao] sdbnÂth tÌj³ -þ Xncp-h-\-´-]pcw sk³{S (16 In.-ao.),, kao] hnam-\-¯m-hfw þ Xncp-h-\-´-]pcw CâÀ\mj-W FbÀt]mÀ"v (10 In.-ao.)Share this News Now:
  • Google+
Like(s): 538