Breaking News
കോട്ടയം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞും... ഏറ്റുമാനൂര്‍ ഗവ. മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളില്‍ ഒഴിവുകള്‍... മാ​വേ​ലി​ക്ക​രയില്‍ ടി​പ്പ​ർ സ്കൂ​ട്ട​റി​ലി​ടി​ച്ച് വീ​ട്ട​മ്മ മ​രി​ച്ചു... തെള്ളകത്ത് ബസിന് പിന്നില്‍ മിനി ലോറി ഇടിച്ച് 8 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്... രാജ്യത്തെ എല്ലാ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും കയര്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ എത്തിക്കും... ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ യു​വാ​വി​നെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്തെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്... പി.വി. അ​ൻ​വ​ര്‍ എം.എല്‍.എയുടെ വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കി​ന് സ്റ്റോ​പ്പ് മെ​മ്മോ... പേ​പ്പാ​റ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ക​ര​മ​ന​യാ​റി​ന്‍റെ തീ​ര​ത്ത് ജാ​ഗ്ര​താ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്...

13 December, 2015 07:27:31 AM


കുമരകം : ദേശാടന കിളികളുടെ പ്രിയ താവളം
a[y-tI-c-f-¯n tIm"bw ]"-W-¯n \n¶v 16 In.-ao. AIse Hcp Iq"w sNdpZzo]p-I-fpsS Iq"-amb Ipa-c-I¯v 14 G¡-dn-embn ]c¶p InS-¡p¶ Hcp ]£n-k-t¦-X-apWvSv. tZim-S-\-¡n-fn-IfpsS {]nb-Xm-h-f-amb ChnsS ]£n-\n-co-£-I-cpsS ]dp-Zok Xs¶-bm-Wv. sImän-IÄ, s]m³am-\p-IÄ, Rmd, IpbnÂ, CcWvS, Ipf-t¡m-gn, Xmdmhv XpS-§n-b-h-bvs¡m¸w tZim-S\ ]£n-I-fmb ssk_o-cn-b³ sImän-Ifpw Iq"-§-fmbn Ipa-c-I¯v X¼-Sn-¨n-cn-¡p-¶p.

]£n \nco-£-W-¯n\v Gähpw DNn-X-am-bXv Hcp t_m"v k©m-c-am-Wv. Ipa-c-Is¯ DÃmk km[y-X-IÄ ChnsS Xocp-¶n-Ã. Hcp ]gb Ime _w¥mhv k©m-cn-IÄ¡p thWvSn dntkmÀ"m¡n ]cn-hÀ¯\w sNbvXp. sI.-än.-Un.-kn-bpsS hm"À kvtI]vknepw SmPv KmÀU³ dn{So-änepw Sqdn-Ìp-IÄ¡v t_m"nwKn\pw NqWvSbnS-en-\p-sams¡ kuI-cy-apWvSv. tIcf Sqdnkw Uh-e-]vsaâv tImÀ¸-td-jsâ hm"À kvtI]vknev sX§n³ tXm¸p-I-fpsS CS-bn-epÅ tImt"-Pp-I-fm-Wp-Å-Xv.

bm{Xm kuIcyw : kao] sdbnÂth kvtäj³ þ tIm"bw (16 In.-ao.), kao] hnam-\-¯m-hfw þ sIm¨n³ CâÀ\m-j-W FbÀt]mÀ"v s\Sp-¼m-tÈ-cn (76 In.-ao.)Share this News Now:
  • Google+
Like(s): 310